regulamin sklepu

1. Definicje:

 

sprzedawca: Musicphrase Production- firma Musicphrase Production Jacek Żur, ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 pok. 304 Katowice 40-032 NIP:9541045763

 

sklep- sklep internetowy prowadzący sprzedaż licencji za pośrednictwem sieci internet.

 

licencja-prawo udzielone do używania przez kupującego utworu muzycznego przez Musicphrase Production Jacek Żur na zasadach określonych w umowie

 

utwór muzyczny-kompozycja muzyczna lub efekt dźwiękowy zapisany w formacie mp3. lub wav.

 

pakiet-zbiór utworów muzycznych

 

klient/kupujący-nabywca licencji

 

opłata za licencję-jednorazowa opłata za udzielenie licencji do niewyłącznego korzystania z utworu muzycznego

 

zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość licencji, które klient zamierza nabyć w ramach Umowy Sprzedaży

Regulamin - niniejszy regulamin dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej sklepu

 

 

2. Postanowienia ogólne:

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż licencji za pośrednictwem sieci Internet.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem Nabywca zgadza się z postanowieniami niniejszej umowy. 

Umowa wchodzi w życie z dniem zakupu licencji(dokonania opłaty za licencję).

3. Za pośrednictwem sklepu, klient może dokonać zakupu licencji uwidocznionego na stronach Sklepu.

4. Aby dokonać zakupu w sklepie jest konieczne spełnienie podstawowych warunków technicznych przez komputer klienta: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, posiadanie aktywnego adresu e-mail, standardowa przeglądarka internetowa.

5. Ceny licencji podanych na stronach sklepu są cenami brutto. 

6. Jest to umowa licencyjna pomiędzy Musicphrase Production a nabywcą licencji

7. Kupujący nabywa prawa do licencji niewyłącznej zgodnie z jej zakresem – do użycia

utworu muzycznego w końcowym produkcie. Kupujący uzyskuje prawo do synchronizacji muzyki w utworze audiowizualnym.

8. Po uiszczeniu opłaty kupujący otrzymuje dostęp do utworu muzycznego w formie pliku audio.

Otrzymuje również plik tekstowy .pdf ze szczegółową licencją oraz dowód zakupu

9.Licencja jest ważna wraz z potwierdzeniem płatności


 

3. Składanie zamówienia

 

1. Zamówienia składane przez stronę można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przy czym w niedzielę czynna jest tylko infrastruktura sklepu i system zautomatyzowanych odpowiedzi. W niedzielę nie następuje odpowiadanie na maile czy telefony.

2. Klient może złożyć zamówienie po uprzednim zarejestrowaniu się lub jako gość.

3. Klient zarejestrowany posiada konto w sklepie, które założył z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.

4. W celu zrealizowania zamówienia klient zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

a) wybranie licencji lub pakietu stanowiącego przedmiot zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

b) przejście do widoku koszyka

c)wybór płatności

d)prawidłowo uzupełnić swoje dane numer telefonu i adres e-mail, oraz podać dane dla kogo ma być wystawiona licencja: *Dane otrzymującego licencję: Imię i nazwisko/Nazwa firmy; ulica; miejscowość, kod pocztowy. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia

f) po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go, kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”

g) Po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” klient otrzyma numer konta do przelewu

i) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych danych w czasie składania zamówienia przez kupującego.


 

4. Realizacja zamówienia

1. Po zrealizowaniu zamówienia/dokonania płatności sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną o tym fakcie.

2. Zakupiony licencja jest dostępna do pobrania w formie pliku audio po dokonaniu płatności

3. Klient otrzymuje również dokument w postaci pliku .pdf potwierdzający zakup wybranej licencji

 

5. Formy dostawy i metody płatności

 

1. Zamówiona licencja wraz z utworem muzycznym w formie cyfrowej jest dostępna do pobrania po dokonaniu płatności

2. Akceptowane formy płatności: Przelew na konto, PayPal.

3. Na każdy sprzedany towar sprzedawca wystawia fakturę bez VAT.

 

 

6. Reklamacje i zwroty

 

1. Reklamacje dotyczące działania sklepu jak i dostępu do plików muzycznych proszę zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu lub emailem na adres: musicphrase@interia.pl

2 Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z wersją demo utworu dostępnej na stronie sklepu

i na tej podstawie oświadcza, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271). § 5

 

7. Postanowienia końcowe:

-W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994r.).

-Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania umowy licencyjnej strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy.

 

Wszelkie prawa autorskie do oferowanej muzyki posiada jej autor: Jacek Żur